Anunțuri

   

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

 

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Hăghig, CIF 4404583, sediu: județul Covasna, localitatea Hăghig, Str. NR. 1, nr. adm. 35, telefon/fax 0267366904, email juridic@primariahaghig.ro, persoană contact Szekely Maria.

 

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează a fi închiriat:

 

Spațiu în suprafață 51 mp, situat în localitatea Hăghig, strada NR. 1, nr. adm. 14, cu destinația farmacie. Spaţiul aparţine domeniului public.

Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din  data de 12.04.2021.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate descărca de pe site-ul www.primariahaghig.ro sau se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Hăghig.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretar general, Primăria comunei Hăghig, localitatea Hăghig, strada NR. 1, nr. adm. 35, județul Covasna.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit prin descărcare de pe site sau, 25 lei pe suport de hârtie cu plata sumei în numerar la casierie.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.06.2021, ora 16.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05.07.2021, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Hăghig, localitatea Hăghig, strada NR. 1, nr. adm. 35, județul Covasna.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2021, ora 11.00 la sediul Primăriei comunei Hăghig.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Covasna, Sf. Gheorghe, strada Kriza János nr.2, cod 520023, judeţul Covasna,  email: tr.covasna@just.ro, tel. 0267-311606.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.06.2021

 

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna