ANTAL ARPAD dezinformează şi intimidează instanţele de judecată din Sfântu Gheorghe.

În  presa locală de vineri 23 septembrie 2011 a apărut materialul „Antal Arpad sesizează Consiliul Superior al Magistraturii” din care spicuim câteva declaraţii extrem de vexatorii la adresa instanţelor locale, în scop diversionist şi cu caracter de intimidare, reclamând, după exprimarea edilului local un „deficit al democraţiei”.

Astfel, Primarul Antal, scuzând lipsa de pricepere şi nepro­fesionalismul angajaţilor Primăriei, dar şi aroganţa sfidătoare cu care s-au prezentat în data de 07.09.2011 la Cinema Arta din Sf. Gheorghe, în vederea evacuării posesorului legitim al acestui spaţiu – SC ILG DISCRET COMPANY SRL, reclamă că instituţiei pe care o conduce nu i-a fost comunicată de către instanţa de judecată hotărârea irevocabilă de suspendare provizorie a executării silite pronunţată de Judecatoria Sf. Gheorghe, în 24 08.2009, declarând că „am făcut inclusiv la CSM o adresă, pentru că nu este normal ca pe 22 august să mergi la instanţă, iar pe 23 august să ai sentinţa. Nu ai timp nici măcar să trimiţi părtilor o adresă în acest sens. Partea aceasta m-a surprins, din acest punct de vedere putem vorbi de un deficit de democraţie în România, pentru că instanţele iau decizii împotriva autoriăţtilor locale, de foarte multe ori în mod inexplicabil din punct de vedere al democraţiei.”

Apreciem aceste opinii şi demersurile făcute de Primarul Antal ca fiind  acţiuni de intimidare la adresa magistraţilor, procesele ce se derulează atât la Judecătoria Sf. Gheorghe cât şi la Tribunalul Covasna supunându-se din acest moment unei presiuni mediatice, propagandistice, încercându-se timorarea şi ipotecarea constiinţei magistraţilor locali.

Aşadar, Primarul Antal este nemulţumit că un judecător- magistrat de carieră, „a îndrăznit” să ia o decizie împotriva autorităţii locale, mai mult, această decizie să nici nu fie comunicată părţilor implicate. Pentru cultura juridică a D-lui Primar Antal, întrucât nu a fost suficient de bine documentat, expunem mai jos procedura de suspendare  provizorie a executării silite:

Potrivit art. 403 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în cazuri urgente, dacă s-a plătit cauţiunea, preşedintele instanţei poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă.

Încheierea nu este supusă nici unei căi de atac.

Instituţia suspendării provizorii s-a modificat prin Legea nr.219/2005, în versiunea „nouă” ne mai făcându-se referire la dispoziţiile art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă care reglementează procedura specială a ordonanţei preşedinţiale. Pe de altă parte, chiar şi în lipsa antemenţionatei referiri, cererea de suspendare provizorie păstrează respectivele caractere speciale: urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului. Cu alte cuvinte, suspendarea provizorie a executării silite este o măsură vremelnică care se acordă până la soluţionarea cererii de suspendare pe fond, formulată în temeiul art.403, alin.(1) din Codul de procedură civilă.

În ceea ce priveste comunicarea  faţă de părţi a hotărârii de suspendare explicăm: Temeiul juridic este art. 266 Cod procedură civilă: „Art. 266. – Hotărârea se va face în două exemplare originale, din  care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se va depune, spre conservare, la dosarul de hotărâri al instanţei. … Hotărârea se va comunica părţilor, în copie, în cazul când aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a unei căi ordinare de atac.”

Ne pare rău că edilii locali nu sunt satisfăcuţi de procedură . Dar textul de lege?! Şi, conform principiului „unde-i lege nu-i tocmeala”…:-) . Textul de lege (art. 266 al. 3 Cod procedură civilă) e clar: când se poate ataca, hotărârea se comunică. Per a contrario, dacă nu poate fi atacată, hotărârea nu va fi comunicată. Legea nu face nico distincţie dacă e vorba de o hotărâre dată în prima instanţă sau în căile de atac. Şi, acolo unde legea nu distinge, nici alţii nu o pot face.

Dacă edilii locali sau executorul judecătoresc doreau să se asigure că nu există vreun impediment la executare, trebuiau să verifice la instanţa de executare dacă executarea anunţată, în mod mediatic excesiv, putea avea loc sau nu.

Interesant este că, deşi în frunte cu Administraţia Mun. Sf. Gheorghe, instituţiile implicate (Jandarmerie, Poliţie, Pompieri, etc) şi terminând cu executorul judecătoresc, au fost informate în scris de către subscrisa cu privire la faptul că, Consiliul Local nu poate cere în numele Mun. Sf. Gheorghe executarea silită, întrucât Consiliul Local Sf. Gheorghe nu este proprietar tabular asupra acestui spaţiu, ci Mun. Sfântu Gheorghe, nimeni, şi aici mă refer la executorul judecătoresc ce trebuia să refuze cererea de executare silită, (întrucât Consiliul Local nu avea nici calitate şi nici nu putea fi subiect de drept execuţional), nu se întreabă dacă hotărârea vremelnică de suspendare provizorie a executării silite nu are legatură cu acest dosar execuţional instrumentat prost şi cu rea credinţă, întrucât SC ILG DISCRET COMPANY SRL nu a fost somată legal (procedura de citare fiind viciată), iar despre „actul de haiducism” aşa zis legal – acţiunea de evacuare din 07.09.2011, am luat cunostinţă de pe o adresă de informare gasită în parcare, de unul dintre clienţi.

Să nu uităm totodată, că la executarea silită jurista Primariei Morar Edith s-a prezentat cu executorul judecătoresc Mathe Peter, atât la venire, cât şi la plecare, ca „nişte buni colegi de birou”, sfătuindu-se permanent, mai mult în limba maghiară, cu toate că executorul judecătoresc se afla în exerciţiul autorităţii publice, ce implică imparţialitate şi echidistanţă faţă de părţile litigante, fiind obligat de lege să se exprime numai în limba română, (lăsând la o parte că reprezentanţii locatarului  SC ILG DISCRET COMANY SRL, nu cunoşteau limba maghiară).

Tot dezinformare este şi declaraţia permanentă şi repetată cu obstinaţie a Primarului Antal, că în clădirea fostului Cinema va fi mutat Teatrul „Andrei Mureşanu”, ca o justificare propagandistică şi binefăcătoare la adresa din ce în ce mai puţinilor români aflaţi în Sf.Gheorghe. Îi precizăm, pe această cale, că prin art. 8 din Legea nr. 303/2008 la pct. 6 autorităţile teritorial administrative sunt obligate să respecte destinaţia actuală a acestui spaţiu, aceea de cinematograf, mai mult  autorităţile fiind obligate şi la lucrări de investiţii şi modernizări, sub sancţiunea restituirii acestor spaţii către RADEF RA: „La articolul II punctul 1, articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. II. – 1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi in administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «Romania-Film», împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşenesti, municipale(……). Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film cinematografic – cu prioritate a acelor producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte activiăţti culturale.  Consiliile locale sunt obligate ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin investiţiile necesare reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic preluate. În cazul în care se constată nerespectarea de către reprezentanţii autoritaăţlor administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin, conform protocoalelor de preluare încheiate, precum şi conform prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor va iniţia procedurile necesare pentru trecerea respectivelor imobile din domeniul public local în domeniul privat al statului.”

Toate aceste chestiuni, dar si materialul apărut în presa locală, la care am făcut referire, ne ridică mari semne de întrebare vizavi de comportamentul „democratic” al edililor  acestui oraş, confirmându-ne încă o dată că la Sf. Gheorghe se aplică regula „pumnului în gură” în mod organizat, iar atunci când avem cazuri de indisciplină avem pârghii la „stăpânirea de la Bucureşti”.

Îi reamintim, pe această cale, şi îi reiterăm invitaţia Primarului Antal Arpad de a accepta concilierea noastră, şi  de a proceda fie la încheierea formalităţilor de vânzare cumpărare către subscrisa a spaţiului amintit, fie de comun acord, la efectuarea expertizei tehnice pentru stabilirea  cuantumului sumelor pe care Municipalitatea trebuie să ni le acorde, cu titlu de despăgubiri, pentru investiţiile necesare şi utile, în sumă de peste 450.000 euro, efectuate de societate în cei 13 ani de folosinţă a acestui imobil.

SC ILG DISCRET COMPANY SRL

Administrator – Gheorghe ILIESCU

(P)

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail